Návrh změny stanov

06.01.2015 12:34

Pravděpodobně 2. února ROS zasedne na výroční schůzi, na programu bude i revize dosavadních stanov.

 

Zde naleznete návrh nových stanov dle Občanského zákoníku:

 

Stanovy

 

 

Rakovnický ornitologický spolek Fénix  (ROS  Fénix )

 

 

                                                                           Čl.1

 

Název, sídlo a právní postavení

 

 

Spolek nese název : Rakovnický ornitologický spolek Fénix

Zkratka : ROS  Fénix

Sídlem je Kněževes u Rakovníka , adresa Karlovarská 280, 270 01 Kněževes

ROS Fénix je spolkem dle par. 214 a násl. Občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

 

 

 

                                                                          Čl.2

 

                                                         Charakter a základní cíle

 

 

ROS Fénix je dobrovolným, neziskovým, nevládním spolkem.

Základními cíli spolku jsou zejména:

 

a)       ochrana životního prostředí

 

b)      ochrana přírody a krajiny, zejména výzkum a ochrana volně žijících ptáků a jejich prostředí

 

c)   poradenská činnost a informační činnost v oblasti ochrany životního prostředí

 

c)      podpora prosazování širší účasti veřejnosti v řízeních týkajících se ochrany životního prostředí

 

      e)   environmentální vzdělávání, výchova a osvěta dětí, mládeže a široké veřejnosti

 

 

 

                                                                         Čl.3

 

                                                          Předmět činnosti spolku

 

 

Předměty činnosti  jsou zejména:

 

a)      pořádání exkursí, přednášek a seminářů, zejména z oblasti ornitologie

 

b)   monitoring a ochrana ptáků ve volné přírodě

 

c)   organizování zájemců o teoretickou a praktickou ornitologii

 

d)     vydávání letáčků a publikací

 

e)      zajišťování managementu významných území

 

f)       získávání do vlastnictví nebo nájmu nemovitosti nebo jiné věci významné z hlediska ochrany přírody nebo pro zajištění činnosti spolku

 

g)      spolupráce s orgány veřejné správy při ochraně ptáků a jejich přirozeného prostředí

 

 

 

 

Čl.4

 

Členství

 

 

1. Členem může být fyzická osoba starší 15 let. Členství vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí. O přijetí rozhoduje členská schůze na svém nejbližším jednání. Členství může být individuální nebo rodinné. Rodinným členstvím se rozumí členství více individuálních příslušníků jedné rodiny.

 

 

2. Člen ROS Fénix má právo:

a)      účastnit se jednání členské schůze,

b)   volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů,

c)   předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,

d)   podílet se na praktické činnosti spolku,

e)   využívat majetek spolku určený pro předměty činnosti dle čl. 3 (rozsah majetku a jeho využití určí členská schůze)

 

3. Člen ROS Fénix má povinnosti:

a)      dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku

b)      aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které    

      by  byly v rozporu se zájmy spolku

c)      účastnit se jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce

d)     platit členské příspěvky řádně a včas

 

4. Členství v ROS Fénix zaniká:

a)      doručením písemného oznámení člena o ukončení členství ve spolku

b)      úmrtím člena

c)      zánikem ROS Fénix

d)     vyloučením člena členskou schůzí v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí    výborem porušuje tyto stanovy

 

5. Členská schůze může zvolit čestným členem každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva a povinnosti vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.

 

6. Podáním přihlášky prohlašuje člen, že se seznámil s těmito stanovami a zavazuje se jimi řídit. Současně člen uděluje ROS Fénix souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu nutném pro vedení evidence členů. ROS Fénix vede neveřejný seznam členů, v němž zaznamenává zejména kontaktní údaje členů a údaje o době trvání jejich členství. Na žádost bývalého člena vymaže veškeré kontaktní údaje vztahující se k jeho osobě, údaje o členství zůstávají zachovány. ROS Fénix při vedení evidence dbá práva na ochranu osobních údajů členů.

 

7. Výši, termín a formu placení členských příspěvků stanoví členská schůze spolku.

 

 

 

Čl.5

 

Organizační uspořádání

 

 

Strukturu ROS Fénix tvoří:

 

a)      členská schůze

b)      výbor

c)       revizor

 

Statutárním orgánem ROS Fénix je ředitel, který jedná samostatně.

 

A.Členská schůze

 

1.Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze jeho členů,která se schází nejméně jedenkrát ročně, aby

 

a) schválila stanovy  a změnu těchto stanov

b) zvolila výbor spolku a revizora, případně je odvolala (1 x za 4 roky)

c) schválila rozpočet předkládaný výborem

d) schválila zprávu o činnosti spolku předkládanou výborem a účetní závěrku za předešlý rok

e) určila koncepci ROS Fénix a jeho cíle na příští období

f) schválila přihlášky nových členů, a rozhodla o vyloučení člena

g) zvolila čestné členy  a přispívající členy spolku

h) rozhodla o zániku ROS Fénix

i) rozhodla o výši členských příspěvků, termínu a formě platby

 

2. Zasedání členské schůze svolává výbor sdružení. Výbor je povinen do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud o to požádá alespoň jedna třetina členů, nebo revizor. Rozhodnutí o vyloučení člena a o zániku spolku jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů spolku. Stanovy ROS Fénix lze měnit dvoutřetinovou většinou všech členů. Schůze je usnášení schopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech členů.

 

B.Výbor  

 

1.Výbor je výkonným orgánem ROS Fénix a jeho funkční období jsou čtyři roky. Řídí činnost spolku mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí.

 

2. Výbor  má 3 členy, které volí členská schůze.

 

3. Výbor rozhoduje o obsazení funkce ředitele.

 

C. Revizor

 

1. Revizor je kontrolním orgánem spolku. Kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí členské schůze a dohlíží na hospodaření spolku. Revizor dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary, dotacemi a granty poskytnutými spolku a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem.

 

V případě, že revizor zjistí nedostatky, je oprávněn svolat členskou schůzi. Tato svolaná členská schůze musí projednat připomínky revizora a přijmout opatření k jejich nápravě.

 

2. Revizora volí členská schůze.

 

D. Ředitel

 

1.Činnost ROS Fénix zabezpečuje ředitel, přímo odpovědný výboru, plní jeho rozhodnutí, zodpovídá za majetek a řádné hospodaření s finančními prostředky.

 

 

Čl.6

 

Jednání jménem spolku

 

 

Jménem ROS Fénix jedná ředitel zvolený výborem, případně výborem písemně zmocněný jiný člen sdružení.

 

 

Čl.7

 

Hospodaření

          

 

1. O strategii hospodaření rozhoduje výbor. Za hospodaření s majetkem a finančními prostředky je zodpovědný ředitel. Kontrolu hospodaření provádí revizor.

 

2. Příjmy spolku tvoří příspěvky jeho členů, jsou li stanoveny, zápisné nových členů, je li stanoveno, dary, granty, dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli spolku.

 

3. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů  uvedených v čl.2 a v souladu s předměty činnosti uvedenými v čl.3 těchto stanov.

 

4. ROS Fénix může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

 

 

 

Čl.8

 

Zánik spolku

 

 

 1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze.

 

 2. Při zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden podílem mezi členy sdružení nejpozději do 2 měsíců od ukončení likvidace.    Výši podílu určí členská schůze.

—————

Zpět


KontaktKarlovarská 280, 27001 Kněževes

608301387


 Fénix Vás zve....

Vítání ptačího zpěvu - Rakovník a Kladno !

Rakovnický ornitologický spolek za podpory Městyse Jesenice pořádá 5. ročník vycházky za poznáváním ptáků

 

Vycházka se uskuteční v neděli 16.června. Místo a čas budou ještě upřesněny.

Během vycházky budeme společně určovat ptáky podle zpěvu, zbarvení i chování, zkontrolujeme ptačí snůšky v umělých budkách. 

Vlastní dalekohled výhodou.

Kdo nestihne neděli, či nebude dostatečně ptáky nabažen, může přijít nakaouknout na Kněžické rybníky, kde budeme pořádat odcyhtovou akci v sobotu 15.června v ranních a dopoledních hodinách. Zájemci nechť se nahlásí předem an níže uvedený kontakt. Těšíme se na Vás.

 

 Kontakt:  608301387 nebo ros.fenix@seznam.cz

 

 


Zajímavá pozorování

Strnad luční

1 zpív. ex. - Krty

—————

Bekasina otavní

1 ex. Velký rybník u Jesenice, první letošní pozorování

—————

Pěnice černohlavá

22.3.2014 - časný přílet, Heřmanov

—————

konipas bílý

29.12.2013 - Kněževes, přelet

—————

morčák velký, hvízdák eurasijský

2.11.2013, 24 ks močáka a 6 ks hvízdáka na Berounce pod jezem v Roztokách (Ra)

—————

kavka obecná

25.10.2013, přelet hejnka 23 ks, Rakovník - Bezděkov 

—————

špaček obecný

13.10.2013, přelet hejna cca 300ks u Bochova (okr.KV)

—————

budníček menší

10.10.2013, 1ks, zpíval na zahradě u fary, Rakovník

—————

bukač velký

Vinařský rybník - 5.10.2013 - účastníci EFP

—————

ořešník kropenatý

 19. - 21.9.2013, zahrada na Bezděkově, Rakovník, sběr lískových ořechů

 

—————


Odkazy

Záchranná stanice pro zraněné živočichy AVES

Záchranná stanice pro zraněné živočichy AVES
Stanice v Kladně-Čabárně je již od roku 2001 součástí národní sítě záchranných stanic. Svou působností pokrývá území pověřených obcí Kladna, Slaného, Rakovníka, Kralup n. Vlt., Neratovic a Mělníka.www.volny.cz/zachr.stanice/

—————

Česká společnost ornitologická

Česká společnost ornitologická
  Česká společnost ornitologická je dobrovolné zájmové sdružení profesionálů i amatérů, zabývajících se výzkumem a ochranou ptáků, zájemců o pozorování ptáků a milovníků přírody. www.birdlife.cz/ ČSO působí na území České republiky, kterou zastupuje v mezinárodní organizaci BirdLife...

—————

Zahrady hojnosti

www.zahradyhojnosti.cz/

—————


Náš tým

Tichai Milan

Předseda sdružení Telefon: +420 608 301 387 Email: milan.tichai@seznam.cz

—————

Radek Remar

Člen výboru Telefon: +042 605 748 526 Email: radekremar@seznam.cz

—————