Inventarizace avifauny Rakovníka

03.04.2012 21:00

  

Výskyt ptáků

v urbánním prostředí - Rakovník

                             

                                                                                           Radek Remar,  Milan Tichai

 

 

     

ÚVOD

                                 

               V současné době jsou mnohé inventarizační průzkumy prováděny především v mimourbánním prostředí se zaměřením na lokality s různým stupněm ochrany, pro potřeby řízení k vyhlášení chráněných území, nebo pro posouzení projektů a jejich vlivu na životní prostředí (EIA). Inventarizační průzkumy v městském prostředí tvoří jen malé procento. Rozrůstání lidských sídlišť a stavební boom ve formě satelitních městeček, průmyslových zón či nákupních center přitom značně mění okolní ráz krajiny a ovlivňuje mnohé živé organismy, které se musí s novými podmínkami vypořádat. Druhy, které se dříve urbánnímu prostředí vyhýbaly, začaly dnes lidská sídliště využívat. Některé zde nalezly místo k rozmnožování, jiné zde nachází potravu. Dalším faktorem měnícím zvyky některých organismů jsou klimatické změny podnebí. I když tento fenomén mnozí dosud odmítají, změny počasí a změny areálů mnoha ptačích druhů tomu naopak nasvědčují. Tím také stoupá požadavek provádět inventarizační průzkumy avifauny v urbánním prostředí měst a monitorovat tyto změny u některých ptačích druhů se všemi jejími pozitivy i negativy.

 

 

POPIS SLEDOVANÉHO ÚZEMÍ

 

               Sledované území převážně kopíruje hranice zástavby města Rakovníka. Bývalé okresní město se 16 tisíci obyvateli leží v jihovýchodní části Rakovnické kotliny, jeho nadmořská výška se pohybuje od 315 m (od SZ k JV protéká městem Rakovnický potok) až do 387 m na jihu a severu. Městskou zeleň tvoří zejména parky, hřbitovy a větší zahrady vilových čtvrtí. Vnější okraj zástavby je z větší části tvořen zemědělsky využívanými plochami, případně ruderály. Z vodních ploch je jedinou Tyršovo koupaliště a na něj navazující nedávno revitalizované mokřady. Podnebí je mírně teplé (roční průměrná teplota 7°C) a poměrně suché s ročním souhrnem 486 mm. Rozloha zkoumané plochy představuje cca 1100 ha.

 

                                    

METODIKA

 

               Inventarizace ptačích druhů na území města Rakovníka probíhala v letech 2005-2009. Snahou bylo dodržet hranice intravilánu, někdy se tato hranice posunula i na přilehlá nezastavěná stanoviště. Striktní dodržení hranice mezi zastavěnou a nezastavěnou plochou bylo nutné dodržet na západní straně, kde na zastavěnou plochu bezprostředně navazuje tzv. tankodrom, jehož část byla vyhlášena jako přírodní rezervace a je druhově velmi bohatá. Zkoumané území zahrnovalo všechny niky typické pro městské prostředí – stará zástavba ve středu města, panelová sídliště, vilové čtvrti, parky a další upravovaná i neupravovaná zeleň, vodní plochy, výrobní a tovární areály a další. Průzkum byl prováděn jak cíleným vyhledáváním druhů tak i náhodnými pozorováními, což se týká především druhů vzácných nebo druhů na tahu či záletu. Způsoby zjišťování jednotlivých druhů byly dva – akustický (určování podle hlasových projevů) a vizuální. Vizuální určování bylo používáno celoročně, akustické pak hlavně v jarních a letních měsících. Největší počet druhů byl zjištěn v jarních měsících po příletu ptáků ze zimovišť a ptáků na tahu. Nejmenší počet druhů pak v období mírných zim, kdy ptáci, kteří zde zůstávají celoročně, neměli potřebu vyhledávat krmítka s potravou.

 

 

PŘEHLED ZJIŠTĚNÝCH DRUHŮ

 

               Za období od roku 2005 do konce roku 2009 byl zjištěn výskyt celkem 93 druhů ptáků. V zimním období se ve městě může vyskytovat až 60 druhů, naopak pravidelných hnízdičů je 58 druhů a u dalších 12 druhů se hnízdění předpokládá. Zbytek tvoří druhy na tahu, zálety nebo zatoulanci. Některé druhy byli za uvedené období pozorovány pouze jednou.

 

 

 

   

     ŘÁD

 

    ČESKÝ NÁZEV

                                  

     LATINSKÝ NÁZEV

    

 STATUS

 

 POZNÁMKA

Brodiví

Čáp bílý

Ciconia ciconia

 T

 

 

Volavka popelavá

Ardea cinerea

 P

 

Vrubozobí

Labuť velká

Cygnus olor

 T,P

Tyršovo koupališ.

 

Polák chocholačka

Aythya fuligula

 T,P

Tyršovo koupališ.

 

Kachna divoká

Anas platyrhynchos

T,Z,HC

 

 

Čírka obecná

Anas crecca

Z

Rakovnický potok

únik z chovu?

 

Kopřivka obecná

Anas strepera

Z

Rakovnický potok

únik z chovu?

   

     ŘÁD

 

    ČESKÝ NÁZEV

                                 

     LATINSKÝ NÁZEV

    

 STATUS

 

 POZNÁMKA

   Vrubozobí

Kachnička karolínská

Aix sponsa

Z

Rakovnický potok

únik z chovu?

Dravci

Poštolka obecná

Falco tinnunculus

 HC

 

 

Krahujec obecný

Accipiter nisus

 T,Z, HA

 

 

Moták pochop

Circus aeruginosus

 P, HA

u Tyršova koupa.

 

Káně leesní

Buteo buteo

?,P

 okraje města

Hrabaví

Bažant obecný

Phasianus colchicus

 Z,P, HC

 

Krátkokřídlí

Lyska černá

Fulica atra

 T,P

Tyršovo koupališ.

Bahňáci

Kulík říční

Charadrius dubius

 T

Tyršovo koupališ.

Rackovití

Racek chechtavý

Larus ridibundus

 T

1)

Měkkozobí

Holub domácí (věžák)

Columba livia f.domestica

 HC+

 

 

Holub hřivnáč

Columba palumbus

 HC

 

 

Hrdlička zahradní

Streptopelia dacaocto

 HC+

 

Sovy

Kalous ušatý

Asio otus

 Z, HC

 

 

Sova pálená

Tyto alba

 HA?

 

Srostloprstí

Ledňáček říční

Alcedo atthis

 T,Z, HA

 

Svišťouni

Rorýs obecný

Apus apus

 T,HC+

 

Šplhavci

Krutihlav obecný

Jynx torquilla

 T,HC

u kasáren

 

Žluna zelená

Picus viridis

 HC

 

 

Žluna šedá

Picus canus

 HA

u Tyršova koupa.

2009

 

Strakapoud velký

Dendrocopos major

 Z, HC+

 

 

Strakapoud prostřední

Dendrocopos medius

 Z

  2)

 

Strakapoud malý

Dendrocopos minor

 Z, HB

 

Pěvci

Skřivan polní

Alauda arvensis

 HC

  okraje města

 

Chocholouš obecný

Galerida cristata

 HA?

 

 

Vlaštovka obecná

Hirundo rustica

 T, HC

 

 

Jiřička obecná

Delichon urbica

 T, HC+

 

 

Konipas bílý

Motacilla alba

 T, HC+

 

 

Konipas horský

Motacilla cinerea

 HB

 

 

Střízlík obecný

Troglodytes troglodytes

 HC,Z

 

 

Brkoslav severní

Bombycilla garrulus

 Z

 

 

Pěvuška modrá

Prunella modularis

 HB,Z

 

 

Pěnice černohlavá

Sylvia atricapilla

 HC+

 

 

Pěnice pokřovní

Sylvia curruca

 HC+

 

 

Pěnice hnědokřídlá

Sylvia communis

 HC

 

 

Pěnice slavíková

Sylvia borin

 HC

 

 

Rákosník zpěvný

Acrocephalus palustris

 HA

v okolí ČOV

 

Rákosník obecný

Acrocephalus scirpaceus

 HA

  nad Tyrš.koup.

 

Sedmihlásek hajní

Hippolais icterina

 HC

 

 

Budníček větší

Phylloscopus sibilatrix

 HC

 

 

Budníček menší

Phylloscopus collybita

 HC+

 

 

Rehek domácí

Phoenicurus ochruros

 HC+

 

 

Rehek zahradní

Phoenicurus phoenicurus

 HC+

 

 

Bramborníček hnědý

Saxicola rubetra

 HA

 

 

Červenka obecná

Erithacus rubecula

 HC+

 

 

Drozd zpěvný

Turdus philomelos

 HC+

 okraje města

 zahradní kolonie

 

Drozd kvíčala

Turdus pilaris

 Z,T,HC

 

 

Kos černý

Turdus merula

 HC+

 

 

Slavík obecný

Luscinia megarhynchos

 T,HB

   přibývá

 

Králíček obecný

Regulus regulus

 T,Z

 

 

Lejsek šedý

Muscicapa striata

 HC

 v parku, podél

 Rakov.potoka

 

Lejsek černohlavý

Ficedula hypoleuca

 T

 

 

Sýkora koňadra

Parus major

 HC+

 

 

Sýkora modřinka

Parus caeruleus

 HC+

 

 

Sýkora babka

Parus palustris

 HC

 

 

Sýkora lužní

Parus montanus

 T,Z,HA

 

 

Sýkora uhelníček

Parus ater

 T,Z,HA

 

 

Mlynařík dlouhoocasý

Aegithalos caudatus

 Z, HA

 

 

Brhlík lesní

Sitta europea

 HC+

 

 

Šoupálek krátkoprstý

Certia brachydactyla

 HC

 

 

Šoupálek dlouhoprstý

Certia familiaris

 HC

 

 

Dlask tlustozobý

C.coccothraustes

 Z,HC

 

 

Pěnkava obecná

Fringilla coelebs

 HC+

 

 

Jikavec severní

Fringilla montifringilla

 T,Z

 

 

Zvonek zelený

Carduelis chloris

 HC+

 

   

     ŘÁD

 

    ČESKÝ NÁZEV

                                 

     LATINSKÝ NÁZEV

    

 STATUS

 

 POZNÁMKA

Pěvci

Stehlík obecný

Carduelis carduelis

 HC

 

 

Čížek lesní

Carduelis spinus

 Z,T

 

 

Konopka obecná

Carduelis cannabina

 HC

 

 

Čečetka zimní

Carduelis flammea

 Z, HB

 

 

Zvonohlík zahradní

Serinus serinus

 HC+

 

 

Hýl obecný

Pyrrhula pyrrhula

 Z,P,HA

 

 

Vrabec domácí

Passer domesticus

 HC+

silný úbytek

 

Vrabec polní

Passer montanus

 HC+

 

 

Ťuhýk obecný

Lanius collurio

 HB

SZ okraj, Jílák,

VKP U sv.trojice

 

Straka obecná

Pica pica

 HC+

 

 

Ořešník kropenatý

Garrulus glandarius

 P

 

 

Sojka obecná

Nucifraga caryocatactes

 T, HA

 

 

Kavka obecná

Corvus monedula

 T

26.9.2006

 

Vrána obecná

Corvus corone

 P

SZ okraj

 

Krkavec velký

Corvus corax

 P

SZ okraj

 

Špaček obecný

Sturnus vulgaris

 HC

 

 

Žluva hajní

Oriolus oriolus

 HB

 

 

Hýl rudý

Carpodacus erythrinus

 T

3)

Tyršovo koupališ.

 

Křivka obecná

Loxia curvirostra

 T,P,Z

 

 

Strnad obecný

Emberiza citrinella

 HC+

      na hranici   

      intravilánu

 

Strnad luční

Emberiza calandra

 HA

 za nemocnicí,

       2007

 

Strnad rákosní

Emberiza scheniclus

 HB

 nad Tyršovým

 koupalištěm

 

 

Status - T - na tahu, P - zálet za potravou, Z - zimní výskyt, ? – možný   

              výskyt, HA - možné hnízdění, HB - nepravidelné hnízdění,

              HC -  pravidelné hnízdění, HC+ - pravidelné a početné hnízdění

 

 

 

1) 26.6.2009 - nález tězce zraněného ptáka v ulici Fr.Diepolta,  

                       úhyn (poraněná pátěř)

2) 21.12.2009 – první doložené pozorování v centru města –

                          dvůr muzea (R.Remar)

3) 2008 – první doložené pozorování (L.Huml)

 

 

                      

 

ZAJÍMAVÁ STARŠÍ POZOROVÁNÍ

           (autor Bohumil Honsa)   

                                  

Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) – 1946 (hnízdí), 1947; mezi  Rakovníkem a  Šamotkou

Drozd brávník (Turdus viscivorus)– 1947; louky pod Hamrem u Rakovníka

Bukáček malý (Ixobrychus minutu) – přelom 20. a 30.let 20.stol.; Nový rybník (Tyršovo  

                                                           koupaliště)

Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) – 40.léta 20.stol.; nad Tyršovým koupalištěm

Dudek chocholatý (Upupa epops) – 1935; Kokrdy, 1948; u koupaliště

Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) – 1948; Bezděkov

Konipas horský (Motacilla cinerea) – 1946,48; u Hamru

Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) – 1946; u Hamru

Křepelka obecná (Coturnix coturnix) – 1946, pole nad  Bezděkovem

Krutihlav obecný (Jynx torquilla) – 1946 – 48; mezi Ra a Šamotkou, Na Spravedlnosti, u

                                                       koupaliště

Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) – 1947; zahrady na  Bezděkově

Luňák červený (Milvus milvus) – 1947; zálet na koupališti

Slavík modráček (Luscinia svecica) – 1947; na jaře samec u Hamru (pravděpodobně první  

                                                             doložené pozorování na okrese)

Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) – 40.léta 20.stol.; u Hradců                                                                   

Pisík obecný (Tringa hypoleucos) – 40.léta; Šamotka, Žákovic rybník

Skorec obecný (Cinclus cinclus) – 1947; nad Kohoutovic  mlýnem

Sluka lesní (Scolopax rusticola) – 1946,47,48; u koupaliště,  Šamotka,  Žákovic rybník

Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) – 1947; zahrady na Bezděkově

Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) – 1946; u Šamotky

Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) – 1947; u  koupaliště, hnízdo

Bekasina otavní (Gallinago gallinago) – 1946 – 48, u koupaliště, u Šamotky

Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) – 1947 – 48; v okolí Šamotky

 

 

 

 

    VÝZNAMNÉ PTAČÍ LOKALITY

 

 

   Jak vyplývá z předchozích řádků, diverzita avifauny na monitorovaném území je velice pestrá. To mimo jiné souvisí s příhodnými životními podmínkami, které splňuje hned několik lokalit ve městě. Z těch nejvýznamnějších je třeba jmenovat Čermákovy sady, botanickou zahradu, oba hřbitovy, VKP U sv.Trojice, vodoteč Rakovnického potoka, okolí Tyršova koupaliště, zeleň podél železničních tratí, významnou roli hrají zahrádkářské kolonie a větší tradiční zahrady rodinných domů. V těchto lokalitách nacházíme druhově nejbohatší ptačí společenstva. Příznivě lze ovlivnit výskyt některých doupně hnízdících druhů i vyvěšováním hnízdních budek, větší význam by se měl věnovat výsadbě keřů a ovocných stromů na veřejná prostranství a podél cest. Za významnou ptačí „lokalitu“ lze považovat i Pražskou bránu, protože zde hnízdí nejpočetnější kolonie rorýse obecného v Rakovníku.

 

 

CHARAKTERISTICKÉ PTAČÍ DRUHY  

 

 

      Dle očekávání tvoří dominantní skupinu druhů města Rakovníka pěvci s vazbou na městskou zeleň (pěnkava obecná, oba druhy vrabců, špaček obecný, sýkory koňadra a modřinka, brhlík lesní aj.), dále druhy využívající k hnízdění lidská sídla (vlaštovka obecná, jiřička obecná, rorýs obecný a rehek zahradní). Nepěvci jsou zastoupeni především měkkozobými (hrdlička zahradní, holub hřivnáč a holub domácí), šplhavci (strakapoud velký, žluna zelená) a dravci (poštolka obecná a krahujec obecný). Na území města však pravidelně hnízdí i druhy zvláště chráněné a vzácné jako např. žluva hajní, slavík obecný, bramborníček černohlavý nebo krutihlav obecný.          

 

                                                      

 

 

FAKTORY OHROŽUJÍCÍ VOLNĚ ŽIJÍCÍ PTÁKY

 

 

   Faktorů, které ohrožují ptáky jako celek je mnoho. To platí i o prostředí měst a jejich nejbližší okolí. Jedná se především o změny v přirozeném prostředí, jako je kácení starých porostů, úbytek křovin, ovocných dřevin, bobulovin, ořechů apod. Zahradní architektura dnes nesmyslně vychází z prostoduché koncepce anglických trávníků a živých plotů z tůjí, ani jedno nepřináší užitek člověku natož ptactvu. Velkým nepřítelem je také automobilová doprava. Při srážkách s auty ročně zahyne na území ČR odhadem přes milión ptáků. Dalším výrazným ohrožením posledních let je zateplování a úpravy budov, na které doplácí především rorýs obecný. Přitom se tyto práce dají provádět s ohledem na možnost ponechání hnízdních možností pro tento výjimečný druh. Jistě by se dalo vyjmenovat mnoho dalších negativních faktorů (výstavba rod.domků na nevhodných biotopech , intenzivní zemědělství aj.), ale to by bylo téma na celý článek.

 

  

ZÁVĚR

 

 

      Tento článek ukazuje na základě pětiletého výzkumu druhovou diverzitu ptactva v urbánním  prostředí města Rakovníka. Celkový seznam druhů nemusí být konečný a některé druhy mohou být pozorovány i na jiných lokalitách než je případně uvedeno v poznámce. Seznam částečně zohledňuje kvantitativní velikost jednotlivých populací avifauny a velikost hnízdících populací jednotlivých druhů ptáků. Přes všechna negativa vyplývající ze soužití s člověkem není celkový počet druhů zanedbatelný. Nárůst či pokles jednotlivých populací by mohl být námětem pro další výzkum.

 

 

Literatura

 

Černý W. 1980: Ptáci. Artia, Praha

Strachoňová Z. 2008: Hnízdní biologie pěvců v urbánním prostředí 

                                   města Olomouce. Sylvia 44; 27-36

Svensson L.& Grant P.J. 2004: Ptáci Evropy, severní Afriky a

                                 Blízkého Východu. Svojtka & Co., Praha

Šťastný K.,Bejček V.,Hudec K. 2006: Atlas hnízdního rozšíření  

                                                    ptáků v ČR, Aventinum, Praha

Tichai M.  2008: Ornitologická pozorování 2008. Fauna Bohemiae  

                          septentrionalis

 

 

 

 

 

 

 

—————

Zpět


KontaktKarlovarská 280, 27001 Kněževes

608301387


 Fénix Vás zve....

Vítání ptačího zpěvu - Rakovník a Kladno !

Rakovnický ornitologický spolek za podpory Městyse Jesenice pořádá 5. ročník vycházky za poznáváním ptáků

 

Vycházka se uskuteční v neděli 16.června. Místo a čas budou ještě upřesněny.

Během vycházky budeme společně určovat ptáky podle zpěvu, zbarvení i chování, zkontrolujeme ptačí snůšky v umělých budkách. 

Vlastní dalekohled výhodou.

Kdo nestihne neděli, či nebude dostatečně ptáky nabažen, může přijít nakaouknout na Kněžické rybníky, kde budeme pořádat odcyhtovou akci v sobotu 15.června v ranních a dopoledních hodinách. Zájemci nechť se nahlásí předem an níže uvedený kontakt. Těšíme se na Vás.

 

 Kontakt:  608301387 nebo ros.fenix@seznam.cz

 

 


Zajímavá pozorování

Strnad luční

1 zpív. ex. - Krty

—————

Bekasina otavní

1 ex. Velký rybník u Jesenice, první letošní pozorování

—————

Pěnice černohlavá

22.3.2014 - časný přílet, Heřmanov

—————

konipas bílý

29.12.2013 - Kněževes, přelet

—————

morčák velký, hvízdák eurasijský

2.11.2013, 24 ks močáka a 6 ks hvízdáka na Berounce pod jezem v Roztokách (Ra)

—————

kavka obecná

25.10.2013, přelet hejnka 23 ks, Rakovník - Bezděkov 

—————

špaček obecný

13.10.2013, přelet hejna cca 300ks u Bochova (okr.KV)

—————

budníček menší

10.10.2013, 1ks, zpíval na zahradě u fary, Rakovník

—————

bukač velký

Vinařský rybník - 5.10.2013 - účastníci EFP

—————

ořešník kropenatý

 19. - 21.9.2013, zahrada na Bezděkově, Rakovník, sběr lískových ořechů

 

—————


Odkazy

Záchranná stanice pro zraněné živočichy AVES

Záchranná stanice pro zraněné živočichy AVES
Stanice v Kladně-Čabárně je již od roku 2001 součástí národní sítě záchranných stanic. Svou působností pokrývá území pověřených obcí Kladna, Slaného, Rakovníka, Kralup n. Vlt., Neratovic a Mělníka.www.volny.cz/zachr.stanice/

—————

Česká společnost ornitologická

Česká společnost ornitologická
  Česká společnost ornitologická je dobrovolné zájmové sdružení profesionálů i amatérů, zabývajících se výzkumem a ochranou ptáků, zájemců o pozorování ptáků a milovníků přírody. www.birdlife.cz/ ČSO působí na území České republiky, kterou zastupuje v mezinárodní organizaci BirdLife...

—————

Zahrady hojnosti

www.zahradyhojnosti.cz/

—————


Náš tým

Tichai Milan

Předseda sdružení Telefon: +420 608 301 387 Email: milan.tichai@seznam.cz

—————

Radek Remar

Člen výboru Telefon: +042 605 748 526 Email: radekremar@seznam.cz

—————